คลังเก็บป้ายกำกับ: พนันบอลออนไลน์

พนันบอลออนไลน์

พนันบอลออนไลน์ สามารถเล่นได้ง่าย สะดวก และ เล่นแทงบอล ได้ตลอด 90 นาที ที่เกมการแข่งขันดําเนินอยู่ และอาจสามารถ เล่นได้ทั้งวัน ไปพร้อมกับการอ่าน ข่าวกีฬา

ปัจจุบัน ในวันหนึ่งๆ มีเกมการแข่งขันฟุตบอลจัดขึ้น แพร่กระจายไปตามทวีปต่าง ๆ ทั่วโลก และหลายแบบ หลายระดับ ทั้ง ฟุตบอลหญิง เกมการแข่งขันระดับเยาวชน ระดับภูมิภาค และฟุตบอลลีก รวมถึงมีรูปแบบให้เลือกเล่นพนันได้หลากหลาย

ขณะที่กลุ่มนักผู้เล่น ที่ชอบเล่น พนันบอลออนไลน์ ส่วนใหญ่ เห็นว่า สะดวกและปลอดภัย กว่าการไปเล่นพนันที่โต๊ะบอล คือ ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกจับฐานเล่นพนัน หรือ ถูกเบี้ยวจากโต๊ะบอล

ขณะที่ ในส่วนของโต๊ะบอลเอง ก็พยายามปรับตัว ทางธุรกิจ มาสู่การให้บริการการเล่นพนันบอลออนไลน์มากขึ้น ส่วนหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมาย และน่าจะสามารถลดค่าใช้จ่าย ที่ต้องเสีย “ภาษีใต้ดิน” ที่สูงมาก ในแต่ละเดือน

ข้อมูลจากโต๊ะบอล สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบัน การเล่น พนันบอลออนไลน์ เริ่มแพร่หลายมากขึ้น ลักษณะการเล่นพนันบอลออนไลน์ มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ

  1. แบบที่ผู้เล่น สมัครเล่นกับ website พนันบอลออนไลน์ โดยตรง เช่น BETRICH เป็นต้น
  2. แบบที่ผู้เล่น แทงผ่าน “คนกลาง” (ซึ่งส่วนมากคือ โต๊ะบอลนั่นเอง) ที่เป็น agent ของ website พนันบอลออนไลน์นั้นๆ

ซึ่งในแบบนี้ 2 นี้ โต๊ะบอล หรือคนกลาง จะสร้างระบบเครดิตขาย user ปล่อยผ่านเครือข่าย นักพนันบอลต่อๆ กันไป

ในปัจจุบัน การเล่น พนันบอลออนไลน์ แบบนี้ กําลังได้รับความนิยม มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มคน ที่สามารถเข้าถึงและใช้ อินเตอร์เน็ต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวัน เช่นมีและใช้อุปกรณ์พวกโทรศัพท์ Smartphone หรือ Tablet

กลุ่มลูกค้า พนันบอลออนไลน์

จากการสํารวจ ในเมืองเชียงใหม่ เราพบว่า นักแทงบอลกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มผู้ชาย ที่มีรายได้ระดับกลาง อายุระหว่าง 25-40 ปี ส่วนใหญ่ยังโสด และทํางานเป็นลูกจ้าง ห้างร้าน บริษัทเอกชน หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เป็น “คนกลุ่มใหม่” ที่เติบโตมากับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในสังคมไทย ทํางานในระบบ เป็นมนุษย์เงินเดือน แม้ว่ารายได้ต่อเดือน จะไม่สูงมากนัก แต่ไม่น้อย เสียทีเดียว

ผู้ชายกลุ่มนี้ คือกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับกลาง ที่สามารถเข้าถึงสื่อ และอุตสาหกรรมกีฬาได้ แม้ชีวิตการงานจะเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ที่กําหนด ข้อจํากัด เชิงโครงสร้าง ทั้งในเรื่องของ เวลาและความสามารถในการบริโภค ความบันเทิง ที่อย่างน้อย ก็แตกต่างออกไปจากชนชั้นกลางในเมืองใหญ่ ทั้งนี้ จากข้อมูลการสํารวจ สามารถจัดจําแนกตาม ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคมและแบบแผนต่างๆ เกี่ยวกับการเล่นพนันบอลของกลุ่มผู้ชายเหล่านี้ ได้ดังนี้

จากจํานวนแบบสอบถาม ทั้งหมด 70 ชุด แยกเป็น ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย อายุระหว่าง 18-40 ปี ที่ตอบว่าเล่นพนันบอล ได้ทั้งสิ้น 42 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60 จากทั้งหมด

ในจํานวนนี้ สามารถจําแนก ตามภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเสนอภาพบางส่วน เกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มนักพนันบอลในเมืองเชียงใหม่ได้ว่าคือกลุ่มผู้ชายโสดยังไม่ได้ แต่งงาน (คิดเป็นร้อยละ 82.5) ในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-29 ปี รองลงมาคือกลุ่ม ที่อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปี และกลุ่มอายุ 18-20 ปี คิดเป็น ร้อยละ 50, 40.5 และ 9.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ

ส่วนทางด้านอาชีพ รายได้ และการศึกษา ข้อมูลจากการสํารวจ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มนักพนันบอลชาย ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 10,000-19,999 บาท โดยคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.8 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.8 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่สัดส่วนที่เหลือ คือ กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 20,000-29,999 คิดเป็นร้อยละ 9.5 และกลุ่มที่มี รายได้สูงกว่านี้ คือตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป คิดเป็นเพียงราวๆ 10 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทางด้านการศึกษา ก็สอดคล้องไปกับรายได้ ต่อเดือนของผู้ชายกลุ่มนี้ ที่ส่วนใหญ่ คือกลุ่มที่สําเร็จการศึกษาสูงสุด ในระดับ ปริญญาตรีและอาชีวศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 40.5 และ 26.2 ตามลําดับ) ขณะที่กลุ่มที่มีระดับการศึกษา สูงกว่าระดับปริญญาตรี และต่ํากว่าระดับอาชีวศึกษา (คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น) มีสัดส่วนน้อยลงไป (คิดเป็นร้อยละ 16.7, 11.9 และ 4.8) ตามลําดับ

นักพนันบอลชายเหล่านี้ ทํางานในระบบ แม้ส่วนใหญ่ จะมีรายได้อยู่ใน ระดับกลาง (คือระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน) เป็นมนุษย์ เงินเดือน ประกอบอาชีพเป็น ลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 42.9) พนักงาน ในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 16.7) นอกจากนี้ เป็นกลุ่มที่ตอบว่า ค้าขาย/ทําธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 16.7) และยังศึกษาเล่าเรียน (ร้อยละ 14.3) ส่วนกลุ่มที่เหลือ ประกอบอาชีพอื่นๆ (ร้อยละ 7.2) และ ไม่ได้ทํางาน (ร้อยละ 2.4) เป็นต้น

พนันบอลออนไลน์

เหตุผลที่เล่น พนันบอล

จากการสํารวจ ยังพบว่า นักพนันบอลชายส่วนใหญ่ ให้เหตุผลว่า มูลเหตุจูงใจ ในการแทงบอล ของพวกเขานั้น โดยส่วนมาก เป็นเรื่องของ “ความบันเทิง” กล่าวคือ มีถึงร้อยละ 76.2 ที่ตอบว่า “เล่นพนันบอลเพราะ ได้ลุ้น/สนุก” โดยมีเพียงร้อยละ 23.8 ที่ไม่เลือกตอบข้อนี้

ขณะที่มูลเหตุ ที่สําคัญรองลงไป ในการเล่นพนันบอลของพวกเขา ที่ส่วนใหญ่เลือกตอบ คือ “เล่น พนันบอลออนไลน์ เพราะชอบความเสี่ยง/ท้าทาย” และ “เล่นพนันบอล เพราะเพื่อนญาติ/คนรู้จักชักชวน” ซึ่งคิดเป็นในสัดส่วน ที่เท่ากันคือ ร้อยละ38.1 ในทางกลับกัน มีเพียงร้อยละ 19 ที่ตอบว่า “เล่นพนันบอลเพราะ ได้เงินง่าย” ขณะที่ มีถึงร้อยละ 81 ที่ไม่เลือกตอบข้อนี้

เมื่อพิจารณา ถึงรูปแบบของการแทงบอล จากการสํารวจพบว่า นักพนันบอลชาย ส่วนใหญ่ ยังคงนิยมที่จะเล่นพนันบอล กับเจ้ามือรับแทงหรือ “โต๊ะบอล” ซึ่งเปิดดําเนินกิจการ รับแทงพนันบอล อยู่ตามย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่น ในเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะย่านหอพัก สถานศึกษา สถานบันเทิงยาม ค่ำคืน (คิดเป็นร้อยละ 45.2 ของทั้งหมด)

สอดคล้องไปกับคําถามเกี่ยวกับ สถานที่ที่นิยมเล่น พนันบอลออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่ (คือร้อยละ 64.3) ตอบว่านิยม เล่นที่โต๊ะบอล และแน่นอนว่า สําหรับกลุ่มนักพนันบอลชาย ที่ส่วนใหญ่คือ ลูกจ้างเอกชน ผู้มีรายได้ระดับกลาง

สำหรับช่วงเวลา ที่นิยมเล่นพนันกันมากที่สุด คือช่วงเย็น ไปจนถึงดึก ของวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วง เวลาของเกมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกต่าง ๆ จากต่างประเทศ

โดยเฉพาะ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ที่มีการถ่ายทอดสด เกมการแข่งขันทางโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม และเวลาของการถ่ายทอดสด เกมการแข่งขัน “ตามปกติ” จะเป็นเวลาช่วงค่ำ ไปจนถึงดึก ของวันหยุดสุดสัปดาห์ อันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขา ได้มีโอกาสพักผ่อน จากการทํางานตลอดสัปดาห์ และจากช่วงเวลาทํางาน ตอนกลางวันนั่นเอง